Skip to content

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego cd

1 rok ago

491 words

Dokumentacja medyczna pacjentów zmarłych w okresie badania została przebadana w celu zweryfikowania wszelkich zgłoszonych zdarzeń. Przyczyny śmierci uzyskano z dokumentacji medycznej oraz z oficjalnych aktów zgonu organizowanych przez Statistics Norway. Kontrolę i dostosowanie leczenia przeciwzakrzepowego przeprowadzono w ambulatoriach szpitalnych lub w centrach podstawowej opieki zdrowotnej. Reakcje niepożądane na którykolwiek z badanych leków rejestrowano przez cały okres badania. Poważne epizody krwawienia definiowano jako niekrytyczny krwotok mózgowy lub krwawienie wymagające interwencji chirurgicznej lub transfuzji krwi. Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane zgłoszono do Krajowego Urzędu ds. Leków.
Spełnienie
Podczas każdej wizyty i ankiet sprawdzano zgodność pacjentów. U pacjentów otrzymujących warfarynę wartości INR rejestrowano zarówno lokalnie, jak i centralnie. Zgodność u pacjentów otrzymujących aspirynę oceniano w subpopulacji, analizując poziomy tromboksanu B2 w surowicy. Testy tromboksanowe przeprowadzono przy użyciu komercyjnego zestawu do testu immunoenzymatycznego (kod RPN 220, Amersham International).
Organizacja studiów
Warfarin, Aspirin, Reinfarction Study (WARIS II) był koordynowany przez centralne biuro projektu w Ullev.l University Hospital w Oslo, Norwegia; każdy z uczestniczących szpitali miał współpracownika medycznego i pielęgniarkę. Komitet sterujący spotykał się regularnie, aby ocenić postęp badań i jakość danych. Niezależna międzynarodowa komisja etyczna miała dostęp do bazy danych podczas badania w celu oceny jakości danych i oceny liczby zdarzeń niepożądanych. Wszystkie punkty końcowe i ciężkie lub śmiertelne epizody krwawienia zostały ocenione przez niezależną komisję do przeglądu punktów końcowych i zdarzeń niepożądanych, której członkowie nie byli świadomi zadań leczenia pacjentów.
Analiza statystyczna
Obliczenie wielkości próby28 opierało się na założonym nadmiarze ryzyka względnego 1,27 u pacjentów otrzymujących samą warfarynę i nadmiarowe względne ryzyko 1,54 u pacjentów otrzymujących samą aspirynę, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi leczenie skojarzone i oparte na porównaniu Grupa eksperymentalna. Szacowana łączna dwuletnia stawka zdarzenia wyniosła 17 procent. Czas obserwacji wynosił co najmniej dwa lata na pacjenta, a badanie zakończono, gdy ogólny wskaźnik zdarzeń wynosił 17 procent. Zastosowaliśmy test log-rank, który jest równoważny testowi punktowemu w analizie regresji Coxa. 29-31 Biorąc pod uwagę dwustronne prawdopodobieństwo 0,05 i moc 80 procent, liczba pacjentów potrzebnych w każdej grupie leczenia została obliczona na 1202. Potrzebnych było zatem 3606 pacjentów. Dane w linii bazowej porównano z użyciem testu chi-kwadrat dla zmiennych dyskretnych i testu t Studenta oraz jednoczynnikowej analizy wariancji dla zmiennych ciągłych. Główna analiza została przeprowadzona w momencie wystąpienia pierwszego złożonego punktu końcowego zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Wszystkie zdarzenia rejestrowano do daty zamknięcia, niezależnie od tego, czy pacjent przestał przyjmować badany lek. Do oszacowania surowej skuteczności trzech reżimów wykorzystaliśmy współczynniki częstości32. Krzywe pokazujące czas przeżycia bez zdarzeń wykreślono za pomocą metody aktuarialnej
[podobne: stomatologia mikroskopowa warszawa, ortodonta warszawa mokotów, kosmetyk definicja ]
[hasła pokrewne: poradnia zaburzeń rytmu serca, bromatologia i chemia toksykologiczna, wenus w futrze cda ]

0 thoughts on “Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kosmetyki do solarium[…]