endometrium sekrecyjne

Częstość występowania i rokowanie omdlenia ad 7

Badania elektrofizjologiczne i monitorowanie elektrokardiograficzne w wysoko wyselekcjonowanych podgrupach pacjentów 37-41 sugerują, że 45 do 80 procent przypadków omdleń sklasyfikowanych jako niewiadome mogą mieć przypisane przyczyny sercowe. Jest prawdopodobne, że wielu uczestników naszego badania z omdleniem nieznanej przyczyny miało nierozpoznane omdlenia serca, co wiązało się z ryzykiem wystąpienia niepożądanego wyniku. Uczestnicy z omdleniem przyczyny neurologicznej mieli ponad dwukrotnie większe ryzyko zgonu z przyczy...

Hemofiltracja i dializa otrzewnowa w ostrej niewydolności nerek związanej z zakażeniem w Wietnamie czesc 4

Ponieważ nie był to pierwotny pierwotny punkt końcowy badania, zdecydowaliśmy się kontynuować badanie i przeprowadzić drugą tymczasową analizę, gdy włączono 70 pacjentów. Różnica w śmiertelności utrzymywała się w tym czasie, więc badanie zostało przerwane. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i laboratoryjna na linii podstawowej. Nie było istotnej różnicy w żadnej z podstawowych zmiennych między grupami (36 pacjentów przypisanych do dializy otrzewnowej i 34 do hemofiltracji) (Tabela 1). Malaria ...

Dziedziczność gęstości mammograficznej, czynnik ryzyka raka piersi ad

Zebraliśmy dane dotyczące czynników ryzyka raka piersi jako domniemanych determinantów i uzyskanych mammogramów, w których mierzono gęstość mammograficzną. Zarówno w Australii, jak i w Ameryce Północnej, pary żeńskich bliźniąt jednojajowych i dwuzygotycznych kwalifikowały się, jeśli były w wieku od 40 do 70 lat w czasie rozmowy kwalifikacyjnej; jeśli oboje przeszli lub byli gotowi poddać się mammografii; jeśli rozumieli napisany i mówiony angielski; i jeśli wyrazili pisemną świadomą zgodę. Mammografy w każdej ...

endometrium sekrecyjne

Centrum danych statystycznych w LDS Hospital zaplanowało i przeprowadziło tymczasowe analizy po sześciotygodniowych danych dostępnych od 50, 100 i 150 zapisanych pacjentów, stosując regułę zatrzymania wymagającą dwustronnej wartości P odpowiednio 0,0001, 0,001 i 0,01 dla trzech analiz. Statystycy i śledczy, którzy byli zaślepieni przydziałami pacjentów do leczenia, mieli dostęp do wyników analiz pośrednich. Ostateczna analiza pierwotnego wyniku dla przewidywanych 200 pacjentów wykazałaby istotną różnicę, gdyby wartoś...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium sekrecyjne :Metody badań nad odrą

width=300Wszystkie potwierdzone przypadki odry zgłoszone do Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego (CDPH) od 1 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2015 r. Zostały poddane przeglądowi. Przypadki potwierdzono przez wykazanie specyficznego przeciwciała IgM lub wykazanie odry RNA przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w próbkach gardła, jamy nosowo-gardłow...

Hemofiltracja i dializa otrzewnowa w ostrej niewydolności nerek związanej z zakażeniem w Wietnamie

W niektórych częściach świata dializa otrzewnowa jest szeroko stosowana do wymiany nerki w ostrej niewydolności nerek. W krajach bogatych w zasoby została ona w ostatnich latach wyparta przez hemodializę, a ostatnio przez hemofiltrację i powiązane techniki. Względna skuteczność dializy otrzewnowej i hemofiltracji nie jest znana. Metody
Przeprowadziliśmy otwarte, randomizowane porównanie pompowanej żylno-żylnej hemofiltracji i dializy otrzewnowej u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek związaną z infekcją w szpi...

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego ad 5

Liczba potrzebna do leczenia rocznie, aby zapobiec jednemu zdarzeniu, wynosiła 67 w grupie leczenia skojarzonego i 100 w grupie leczonej warfaryną. Krzywe przeżycia bez zdarzeń są pokazane na rysunku 1. Całkowita różnica w działaniu dała wartość P 0,003 (metoda Tarone-Ware). Gdy porównano krzywe parami, wyniki testów istotności były następujące: P <0,001 dla warfaryny plus ASA w porównaniu z samą aspiryną, P = 0,03 dla samej warfaryny w porównaniu z samą aspiryną i P = 0,21 dla warfaryny plus aspiryna w porównaniu z s...